Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส 15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 saraban@kalase.go.th
 
นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
084 086 1352
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 งานบริหารงานบุคคล
 อำนาจหน้าที่
 คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 ระเบียบกฎหมายต่างๆ
 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาห้าปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การให้บริการ
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มการติดต่อราชการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/ประกาศราคากลาง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.17-002 ถนนบ้านควนกุน-บ้านพรุเตย หมู่ที่ 3,7,4 ตำบลกะลาเส กว้าง 7 เมตร ยาว 568 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,976 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 37) 2 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งงิ้ว- ชลประทาน หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 26) 25 ส.ค. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งงิ้ว - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 31) 15 ส.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งงิ้ว – ชลประทาน หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) (ดู : 32) 4 ส.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่ที่ 3 (ดู : 43) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง สำหรับปริ้นใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน 3 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 113) 2 ธ.ค. 2564
ประสัมพันธืการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2ช่วง บ้านไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลาเส พื้นที่รวม 8,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 180) 29 ก.ย. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสลสายทุ่งพ้อ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบตามอบต.กะลาเสกำหนด) (ดู : 137) 26 ส.ค. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลางหมู่ที่ 1 (ดู : 161) 19 ก.ค. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 3 ผิงจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0=15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) (ดู : 145) 28 มิ.ย. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1 เพื่อให้สามารถใช้ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกะลาเสอำเภอสิเกาจังหวัดตรัง (ดู : 154) 25 มิ.ย. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุเตย-ควนหลักเมือง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม อบต.กะลาเสกำหนด) (ดู : 137) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อเกลี่ยเรียบ จำนวน 2 สาย ถนนสายควนสามัคคี-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 7 และถนนสายบ้านผู้ใหญ่อุเทน-หน้าญวณ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 117) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายควนกุน-พรุเตย หมู่ที่ 3 (ดู : 202) 16 พ.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินถูกพร้อมเกียร์เรียบ จำนวน 2 สาย (หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7) (ดู : 222) 3 พ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.17-001 ถนนสายไทรทอง-บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลาเส กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 278) 23 ก.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 17-001 ถนนสายไทรทอง-บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลาเส กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตรหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 230) 22 ก.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 2 เพื่อให้สามารถใช้ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 167) 10 ก.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถนนสายเหนือคลอง-ชลประทานหมู่ที่ 1 (ดู : 226) 29 ก.ค. 2563
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม – ชลประทาน หมู่ที่ 2 รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) (ดู : 242) 21 พ.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางและการเผยแพร่การพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุถนนสายควนตลิ่งชัน-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 4 (ดู : 301) 15 พ.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคปซีลสายเจ้าแม่กวนอิม-ชลประทาน หมู่ที่ 2 รายละเอียดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ไม่มีหลายทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนอบตกะลาเสกำหนด) (ดู : 246) 5 พ.ค. 2563
ประกาซประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.17-001 สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ 6 กว้าง 6-7 เมต ยาว 2,383 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,141 ตารางเมตร องค์การบริการส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 238) 29 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.17-002 สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ 3,7,4 ตำบลกะลาเส กว้าง 6 เมตร ยาว 1,125 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 208) 24 เม.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้รูปรังหรือหินผุพร้อมเกียร์เรียบจำนวน 3 สายหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 (ดู : 194) 20 เม.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.17-002 สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ 3,7,4 ตำบลกะลาเส กว้าง 6 เมตร ยาว 1,125 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย (ดู : 233) 17 เม.ย. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.17-001 สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ 6 กว้าง 6-7 เมต ยาว 2,383 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,141 ตารางเมตร องค์การบริการส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 223) 16 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินถูกพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 3. สาย (ดู : 222) 27 ม.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ 7 (ดู : 239) 27 ม.ค. 2563
ประกาศ ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านเส้นผ่าศูนย์กลาง (ชั้น8.5) ระยะทาง 450 เมตรจำนวน 2 โครงการ (ดู : 238) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 3 สาย (ดู : 260) 13 ธ.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหนองร่มเมือง หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) (ดู : 234) 5 พ.ย. 2562
ประกาศประชาสัมพัรธ์การกำหนดราคากลาง โคางการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูงรังหรือหินผุเกลี่ยเรียบ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง (ดู : 237) 16 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพซีลสายราษฎร์บำรุง (รื่นฤดี) หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 280เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 242) 1 ต.ค. 2562
ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2 ระยะทาง 2,000 เมตร ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 400) 18 ก.ย. 2562
ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อเนต์ประปา หมู่ที่ 1 ระยะทาง 2,000 เมตร ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 218) 18 ก.ย. 2562
ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนสายทรายงาม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 213) 20 ส.ค. 2562
ประกาศผู้มาเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 213) 2 ก.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 302 ตร.ม. (อบต.กะลาเส หมู่ที่ 2) (ดู : 237) 13 มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 302 ตารางเมตร (อบต.กะลาเส หมู่ที่ 2) (ดู : 211) 13 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง โครงการวางท่อเหลี่ยม จำนวน 2 ช่องระบายน้ำ ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ถนนสายราษฎร์ร่วมแรง หมู่ที่ 2,1,5 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 225) 12 มิ.ย. 2562
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (ดู : 208) 10 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (ดู : 278) 7 มิ.ย. 2562
โครงการเคลื่อนย้ายหอถัง สูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก) (ดู : 225) 28 พ.ค. 2562
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างโครงการวาง ท่อเหลี่ยม จำนวน 2 ช่องระบายน้ำ ขนาด 1.5x 1.5 เมตร ถนนสายราษฎร์ร่วมแรง หมู่ที่ 2,1,5 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) จำนวน 1 โครงการ (ดู : 229) 28 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการเคลื่อนย้ายหอถัง สูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก) (ดู : 220) 23 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อเหลี่ยม จำนวน 2 ช่องระบายน้ำ ขนาด 1.5x1.5 เมตร ถนนสายราษฎร์ร่วมแรง หมู่ที่ 2,1,5 (ดู : 221) 22 พ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ 2 (ดู : 189) 13 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ 3,7,4 บ้านโตน ตำบลกะลาเส กว้าง 7 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 1 สาย (ดู : 185) 1 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) (ดู : 201) 26 มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 กว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร (ดู : 205) 4 มี.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโดยวิธีประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 18 เมตรยาว 30 เมตรหมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนอบตกะลาเสกำหนด) (ดู : 164) 18 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 17-002 สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ 3,7,4 บ้านโตน ตำบลกะลาเส กว้าง 7 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.04เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 1 สาย (ดู : 244) 18 ก.พ. 2562
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 (ดู : 214) 12 ก.พ. 2562
ประกาศกำหนดราคาและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยต่าง ๆ (ดู : 241) 18 ธ.ค. 2561
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 ใช้ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ชั้น 13.5) ความลึก 40-100 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) (ดู : 243) 17 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนและชื่อซอยต่าง ๆ จำนวน 1 โครงการ (ดู : 241) 6 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง , หลักการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานอาคารโครางการต่าง ๆ จำนวน 3 โครงการ (ดู : 305) 18 ก.ย. 2561
ประกาศการกำหนดราคากลาง และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ฯ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 (ดู : 239) 24 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หมู่ที่ 1 (ดู : 594) 24 ส.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
  15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์ : 075-270-711
โทรสาร : 075-270-686
E-mail Address : saraban@kalase.go.th
kalase.sikao@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kalase.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs