Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส 15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 saraban@kalase.go.th
 
นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
084 086 1352
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 งานบริหารงานบุคคล
 อำนาจหน้าที่
 คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 ระเบียบกฎหมายต่างๆ
 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
ช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การให้บริการ
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มการติดต่อราชการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 8 เดือนกับ 25 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 7 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 7 (ควนหินส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 9362ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1890 ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 23 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเบขทะเบียน กท 9039 ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน 1 กฉ 1445 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 10) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 20 ธ.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 17) 29 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 25 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 7 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือสำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 7 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ สำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 7 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครน ไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรับผิดชอบด้านความสะอาดในเขตที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาบริการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 1 ต.ค. 2564
การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 25) 1 ต.ค. 2564
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 32) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 41) 29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) (ดู : 29) 21 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านไทรทอง-บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลาเส พื้นที่รวม 8,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 28) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวรายการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ตัดหญ้าบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นท่อเมนน้ำประปาให้กับประชาชนถนนสายแพรกเหรัยง- ควนหินส้ม หมู่ที่ 7 และถนนสายบ้านนายฉ่ำ-นายประจวบ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า จำนวน 1 ตู้ ,ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ 5.5แรงม้า จำนวน 1 ตู้ และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเกียร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1890 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 10 ก.ย. 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-gp) โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 34) 10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างคือลูกรังหรือหินผุจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายประจวบ ศรีหนู - บ้านนายฉ่ำ ศรีชัย หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างคือลูกรังหรือหินผุ จำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ซ่อมแซมถมไหล่ทางถนนสายบ้านโตน-ไทรทองซอย 2 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุคือหลอดไฟ LED หลอดยาว ขนาด 18 w จำนวน 120 หลอด เพื่อใช้ซ่อมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสลสายทุ่งพ้อ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม อบตกะลาเสกำหนด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 1 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณราคาโครงการปรับปรุง-ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการอบตกะลาเส หมู่ที่ 2 กว้าง 18 เมตร ยาว 7 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 1 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 30 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาป้อมยามขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับปริ้นงานในการปฏิบัติงานในสำนักปลัดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จรวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดจำนวน 802 โด๊ส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 กว้าง 4 .00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนอบตกะลาเสกำหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 16 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลังสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 16 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 13 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-59-0001 เนื่องจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าถ้วยสเตอร์ครัชเลื่อยโซ่ยนต์ มีสภาพแตกชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 30 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลรูปพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 3 รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 27 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จำนวน 7 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 23 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ประจําปี 2564 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 20 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1-7 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 20 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง คือลูกรังหรือหินผุ จำนวน 48 ลบ.ม. เพื่อใช้ซ่อมแซมถมหลุมบ่อ จำนวน 2 สาย ได้แก่ 1.ถนนสายทุ่งงิ้ว - ชลประทาน หมู่ที่ 2 จำนวน 12 ลบ.ม. 2.ถนนสายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 จำนวน 36 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 20 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 20 ก.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
  15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์ : 075-270-711
โทรสาร : 075-270-686
E-mail Address : saraban@kalase.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kalase.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs