Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส 15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 saraban@kalase.go.th
 
นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
084 086 1352
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 งานบริหารงานบุคคล
 อำนาจหน้าที่
 คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 ระเบียบกฎหมายต่างๆ
 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาห้าปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การให้บริการ
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มการติดต่อราชการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้สำหรับปริ้นงานในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 30 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 30 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนทรายกรองกรวดกรองน้ำระบบประปา 3 ลูก เพื่อเป็นการยืดระยะเวลาการใช้งานของระบบประปา และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 30 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 24 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับเครื่องปริ้น HP laserjet P1102 จำนวน 1 กล่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 485-64-0040 เพื่อใช้สำหรับปริ้นงานในการปฎิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 17 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ตามเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 10 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์สขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้าพร้อมเชือกและสายไฟจำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 7 (บ้านนายดึก เกลือมีผล) และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 7 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 1 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส สำหรับเครื่อง HP Laser Jet P1102 w จำนวน 1 กล่อง และสำหรับเครื่อง HP Laser Jet P1102 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 31 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๙ ถนนสายร่วมทาง หมู่ที่ ๓ บ้านโตน ตำบลกะลาเส ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 6) 31 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๗ ถนนสายกะลาเสน้อย - ป่ายอม หมู่ที่ ๒ บ้านกะลาเสน้อย ตำบลกะลาเส ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 27 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 20 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาจำนวน 1 พวงเพื่อใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอสิเกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตุลาคม (ดู : 7) 11 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบประปา อบต.กะลาเส เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 11 เดือน 29 วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแจ้งเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 11 เดือน 29 วัน (ดู : 5) 3 ต.ค. 2565
ประกันผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรับผิดชอบด้านความสะอาดในเขตที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ้้เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 11 เดือน 29 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้านเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 11 เดือน 29 วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 11 เดือน 29 วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 11 เดือน 29 วันเป็นระยะเวลา 11 เดือน 29 วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 25660เป็นระยะเวลา 11 เดือน 29 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 11 เดือน 29 วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 11 เดือน 29 วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแจ้งเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านของ อบต.กะลาเส เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 11 เดือน 29 วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ (รถกู้ชีพกู้ภัย) ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2566 เป็นเวลา 11 เดือน 29 วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.17-002 ถนนบ้านควนกุน-บ้านพรุเตย หมู่ที่ 3,7,4 ตำบลกะลาเส กว้าง 7 เมตร ยาว 568 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,976 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 15) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเส กำหนด) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งงิ้ว-ชลประทานหมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเส กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 13) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขุดรื้อถอนท่อคสล.เดิมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. แล้วทำการวางใหม่ 1 ชุด จำนวน 8 ท่อนพร้อมยาแนวท่อคสล. และลงลูกรังหรือหินผุ จำนวน 24 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบถนนสายบ้านผู้ใหญ่เทนหมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 17) 15 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆคือ เพราเซอร์สวิตซ์ ของตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์สขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า หมู่ที่ 2 เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 13 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้เพียงพอต่อภารกิจและจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 13 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 25 วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 5 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 5 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 2 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับปริ้นงานในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 2 ก.ย. 2565
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ(กู้ชีพกู้ภัย) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 1 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 31 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 31 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 (บ้านนายฉลาด ฉิ้มงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 31 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานใน สำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจงการ (ดู : 19) 31 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 31 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพของรถยนต์เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 9039 ตรัง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 29 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส สำหรับเครื่อง HP Laserjet P1102 w จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 29 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปกิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ของกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 22 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 22 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะสำนังานและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 18 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เลขครุภัณฑ์ 416-58-0021 เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและลงวินโดว์ใหม่ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 25) 15 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 15 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 15 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 11 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแจ้งซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฉ 1445 ตรัง เพื่อเข้ารับการเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนยางในจำนวน 2 เส้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 5 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อวปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 5 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 4 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงได้หล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 1 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 27 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 26 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมค่ารื้อถอน สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 26 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 26 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก เพื่อซื้อทดแทนของเก่าที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 21 ก.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
  15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์ : 075-270-711
โทรสาร : 075-270-686
E-mail Address : saraban@kalase.go.th
kalase.sikao@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kalase.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs