Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส 15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 saraban@kalase.go.th
 
นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
084 086 1352
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 งานบริหารงานบุคคล
 อำนาจหน้าที่
 คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 ระเบียบกฎหมายต่างๆ
 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การให้บริการ
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มการติดต่อราชการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อวปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 5 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 4 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 27 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 26 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมค่ารื้อถอน สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 26 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 26 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก เพื่อซื้อทดแทนของเก่าที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 21 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9132 ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและจ้างซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 19 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1890 ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 19 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมขาและกระปุกฟิวส์ 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 18 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 12 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 12 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ คือ Box start ของเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1.5แรงม้า หมู่ที่ 2 เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 11 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตบดินประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 8 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คือ แมกเนติกและโอเวอร์โหลด ของตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 8 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บท 7560 ตรัง จำนวน 1 รายการ (ดู : 14) 6 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส (ดู : 18) 22 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่ที่ 3 เพื่อให้สามารถใช้ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 20 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ เพื่อทำความสะอาดในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด และตู้วบคุมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตู่ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 6 (บ้านนายสัมพันธ์ คำนวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดและป้องกันปลวก ภายในอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสและอาคารอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 30 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9132 ตรัง จำนวน 1 คัน โดยวิะีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 27 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 27 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 24 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 24 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ประดับผ้าหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ประดับตกแต่งสถานที่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ สำหรับหน่วยงาน อบต.กะลาเส ตลอด 1 ปีเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อทำกิจกรรมในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 10 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้าพร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 4 (หลังโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 3 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 28 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 25 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข 9132 ตรัง จำนวน 4 เส้น (ดู : 24) 19 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 12 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 7560 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 12 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแนวท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนสายเจ้าแม่กวนอิม ชลประทาน หมู่ที่ 2 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ดู : 27) 12 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 10 รายการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยางเสพติด (ดู : 26) 12 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมค่ารื้อถอน สำหรับโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน , ถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องขยายเสียง เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมค่ารื้อถอน สำหรับโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตลอดการแข่งขันตามโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 2 วัน สำหรับโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 2 วัน สำหรับโครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 5.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมท่อเมนต์ประปาท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว จากหอถังสูงที่ใช้เป็นท่อน้ำดีจ่ายไปยังท่อเมนต์ประปา เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ 485-64-0036เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานราชการให้มีประสิทะิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (ดู : 28) 5 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 5 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Color LaserJet CP1215 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 4 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและเหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9132 ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและจ้างซ่อมบำรุง ครั้งใหญ่ ประจำปี 2565 เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางสามารถใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับปิดภาคเรียน จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 10 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน ขจฉ 49 ตรัง เข้ารับการซ่อมบำรุงรักษาโดยการ (ซ่อมครั้งใหญ่ประจำปี 2565) ให้อยู่ในสภาสพใช้งานได้เป็นปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 7 มี.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
  15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์ : 075-270-711
โทรสาร : 075-270-686
E-mail Address : saraban@kalase.go.th
kalase.sikao@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kalase.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs