Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส 15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 saraban@kalase.go.th
 
นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
084 086 1352
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 งานบริหารงานบุคคล
 อำนาจหน้าที่
 คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 ระเบียบกฎหมายต่างๆ
 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
ช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การให้บริการ
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มการติดต่อราชการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  นโยบายการบริหาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
  15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์ : 075-270-711
โทรสาร : 075-270-686
E-mail Address : saraban@kalase.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kalase.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs