Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส 15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 saraban@kalase.go.th
 
นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
084 086 1352
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 งานบริหารงานบุคคล
 อำนาจหน้าที่
 คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 ระเบียบกฎหมายต่างๆ
 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การให้บริการ
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มการติดต่อราชการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
 
ซ่อมถนน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ร้านเตี๋ยวพะยูน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อวปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมค่ารื้อถอน สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ ๑ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งงิ้ว – ชลประทาน หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด)  (ดู : 2)
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่ที่ 3 (ดู : 15)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง สำหรับปริ้นใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน 3 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 83)
ประสัมพันธืการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2ช่วง บ้านไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลาเส พื้นที่รวม 8,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  (ดู : 134)
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสลสายทุ่งพ้อ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบตามอบต.กะลาเสกำหนด) (ดู : 113)
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลางหมู่ที่ 1 (ดู : 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
และข่าวรับสมัครงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 8)
ประกาศ อบต.กะลาเส เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ-กู้ภัย) และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 36)
ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 76)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 107)
ประชาสัมพันพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 89)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (ดู : 61)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
 
 
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
  15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์ : 075-270-711
โทรสาร : 075-270-686
E-mail Address : saraban@kalase.go.th
kalase.sikao@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kalase.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs