Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส 15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 saraban@kalase.go.th
 
นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
084 086 1352
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 งานบริหารงานบุคคล
 อำนาจหน้าที่
 คู่มือ / มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 ระเบียบกฎหมายต่างๆ
 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
ช่องทาง รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
การให้บริการ
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มการติดต่อราชการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นระยะเวลา 8 เดือนกับ 25 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 7 (ควนหินส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ 9362ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 13)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1890 ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเบขทะเบียน กท 9039 ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
ประสัมพันธืการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2ช่วง บ้านไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลาเส พื้นที่รวม 8,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  (ดู : 40)
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสลสายทุ่งพ้อ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบตามอบต.กะลาเสกำหนด) (ดู : 36)
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลางหมู่ที่ 1 (ดู : 57)
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประจวบ หมู่ที่ 3 ผิงจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0=15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) (ดู : 52)
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1 เพื่อให้สามารถใช้ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกะลาเสอำเภอสิเกาจังหวัดตรัง (ดู : 43)
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุเตย-ควนหลักเมือง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม อบต.กะลาเสกำหนด) (ดู : 55)
 
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
 
กิจกรรมการทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่3
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
ประกาศรับโอน (ย้าย) และบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล (ดู : 9)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษี อบต 2565 (ดู : 6)
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 (ดู : 6)
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 (ดู : 13)
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ (ดู : 129)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกโตนออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
  15/4 หมู่ที่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท์ : 075-270-711
โทรสาร : 075-270-686
E-mail Address : saraban@kalase.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kalase.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs